Migrační krize jako důsledek krize EU a Západu[1]

(teze)

 1. 1.    Masová migrace, která má charakter kolonizace střední a západní Evropy jako nejzásadnější problém dneška. Jsme proto pravicovými populisty či krajně pravicovými radikály?
 1. 2.    Masová migrace ve formě stěhování národů versus imigrace jednotlivců

Umberto Eco ve svém eseji „Migrazione“, který publikoval v roce 1990 (!) vymezuje rozdíl mezi migrací a imigrací takto: „...je možné rozlišit imigraci a migraci v době, kdy se celá planeta stává teritoriem, ve kterém se protínají lidé v pohybu? Myslím, že to možné je: imigrace může být kontrolována politicky, migrace, jako každý velký a neřízený přirozený fenomén již kontrolován, usměrňován a řízen být nemůže.“

Pro pochopení dnešní doby, hloubky a rozsahu katastrofy, které čelíme, je rozlišení pojmu migrace a imigrace zásadní. Trvat na správném používání slov migrace a imigrace je klíčové.

V celých lidských dějinách byl pohyb jednotlivců a jejich rodin jevem přirozeným. Individuální migrace je nejenom projevem lidské svobody, je vyjádřením individuální odvahy opustit vlastní kulturní prostor a vstoupit do jiného. Individuální migrace je jevem spíše výjimečným, krokem obvykle promyšleným, záměrem zvažujícím rizika takového rozhodnutí. Stěhování malých skupin, které měly vůli stát se součástí společnosti, do které přicházely (a které v mnoha směrech přirozeně obohacovaly) je jevem normálním. Za to, že se dobrovolně a ze své vůle chtěli takoví lidé stát součástí společnosti, přijali její řád, podvolili se jejím zvyklostem, je na oplátku daná společnost přijala, pomohla jim, nabídla jim bezpečí.

V tomto slova smyslu a v tomto kontextu je lidské a humánní  individuální imigranty přijímat a nabízet jim pomocnou ruku

Dnes ale nejsme svědky normální, v historii běžné, imigraci jednotlivců. Dnes čelíme masivní migraci, přesunu milionů lidí z ekonomicky, sociálně, kulturně a nábožensky zcela odlišných částí světa do evropského civilizačního prostoru. Dnes  čelíme kolonizaci střední a západní Evropy s cílem ne naše standardy přijmout, ne respektovat naše pojetí práva a spravedlnosti, ne se sžít s našimi kulturními rámci a respektovat naše náboženství.

Dnes čelíme gigantickému stěhování národů, jehož cílem má být vytvoření společnosti, která bude existovat paralelně vedle společnosti naší. Bude pěstovat vlastní právo, vykonávat vlastní průchod spravedlnosti.

Takovému fenoménu jsme povinni se postavit. Je mimořádně hanebné obviňovat nás z nedostatku humánnosti. Je odpudivé zneužívat fotografie trpících dětí migrantů k vytváření tlaku na evropské veřejné mínění. Je mimořádným nepochopením doby srovnávat přijetí a pomoc současným migračním vlnám s pomocí našim emigrantům ať již v roce 1948 nebo 1968 (oni přicházeli s vůlí stát se co nejrychleji součástí tamních společností, přicházeli ze stejného sociokulturního prostředí, uměli číst a psát, mnozí uměli i tamní jazyk, byli vzdělaní nebo řemeslně šikovní – a v tomto slova smyslu byli skutečným obohacením zemí, kam přicházeli).

S ničím podobným se dnes nesetkáváme. Pokud si to neuvědomíme, budeme překročeni stejně tak, jako byli rozvráceni Římané náporem barbarů.

 1. 3.    Vnější (mimoevropské) příčiny masové migrace 

Dnes již není ničím kacířským otevřeně nazývat západní válečný intervencionismus na Středním východě a v severní Africe za jednu z významných příčin destabilizace tamního území, vytvoření atmosféry, která místní obyvatele donutila svá území opouštět a ve svém důsledku je nasměřovala do Evropy..

Faktem však je také to, že země Středního východu stále více zaostávaly za ekonomickým vývojem v jiných částech světa a vzhledem k tomu, že byly tradičně založeny pouze na exportu ropy a plynu, bylo pouze otázkou času, kdy své hospodářské zaostávání promítnou do stále agresivnějšího náboženského fundamentalismu jako formy „upouštění tlaku“.

Ani po celá desetiletí nevyřešený konflikt mezi Izraelem a Palestinci (vinou obou stran), ke stabilnímu vývoji regionu nepomohl.

Západ, po svém vítězství ve studené válce, nabyl přesvědčení, že jeho historickou úlohou má být „export liberální demokracie“. Tomuto omylu podlehnul natolik, že si neuvědomil to nejpodstatnější: liberální demokracie je založena na tradici liberálně demokratických institucí. Ty se nevytvoří ze dne na den, ty není možné exportovat, není možné napsat liberálně demokratickou ústavu v Paříži (názor Sarkozyho) a vnést ji do Iráku.

Liberálně demokratické instituce vznikaly v Evropě po staletí, byly výsledkem osvícenství, kterým si Západ prošel a současně byly probojovávané soubojem o „ducha svobody“ proti totalitním ideologiím.

Naivní idealismus Západu prosazovaný bombardováním a vojenskými invazemi tamní prostor nejen destabilizoval, vytvořil atmosféru nenávisti vůči Západu a jeho hodnotám, což ve spojení s mizernou životní úrovní bylo spouštěcím mechanismem masového pochodu na Západ a proti Západu.

 1. Vnitřní (evropské) příčiny masové migrace

Ale nehledejme příčiny masové migrace valící se do Evropy výhradně v západním vývozu demokracie.

Západ, EU, si za to vše mohou sami. Pouze u nás, v Evropě, hledejme příčiny toho, proč se k nám tak snadno valí miliony migrantů. Zastavit tento proces, pokud je vůbec ještě zastavitelný, znamená uvědomit si, že si za toto vše můžeme sami.

Současný Západ se rozpadá, protože podléhá hodnotové krizi. Není to proces, který by trval posledních několik let. Je to proces, který započal na začátku 60. let, přišel s érou prezidentů Kennedyho a Johnsona, s jejich vizemi budování „společnosti bez hranic“ (Kennedy) a „velkou společností“ (Johnson), přestal se spoléhat na tradiční hodnotu západní svobody: individualismus, ale započal s intervencemi pozitivní diskriminace.

Evropa reagovala podobně. Výsledkem je rozpad tradičních hodnot, úpadek rodiny, boom dětí narozených mimo manželství, eroze vztahů mezi rodiči a svými dětmi, cílené rozbíjení vzorů a nastavení takových podmínek, ve kterých je rodina, práce a aktivita znevýhodňována, mravní relativismus, ve kterém jsou zvyky všech národů a kultur nejen tolerovány, ale označovány za správné a naši civilizaci bezvýhradně obohacující, což nezbytně ústí v odmítání vlastních hodnotových rámců, multikulturalismus upřednostňující význam a vliv cizorodých (a pro naši civilizaci nevhodných) kulturních a hodnotových impulsů, exploze tzv. lidských práv na úkor práv občanských, genderismus, feminismus, homosexualismus a politická korektnost, která ničí svobodu projevu (základní hodnotu a předpoklad evropské liberální demokracie).

To vše vyústilo ve stav, ve kterém Západ (a v našem prostředí EU) už nevíme, co máme hájit, proč to máme hájit, co je skutečným nebezpečím, kterému se máme postavit.

To, co zcela zmizelo, je zdravý (selský) rozum. Ale pozor, zmizel z politiky, nezmizel ze společnosti. Bylo to naposledy těsně před Druhou světovou válkou, kdy se veřejné mínění a zdravý rozum natolik vzdálily politickým elitám, tak jako dnes.

 1. 5.    Proč se Západ nebrání, namísto obrany před touto civilizační hrozbou vyhledává a pěstuje zástupná témata, či dokonce migrační katastrofu vítá a urychluje? Potřebuje Evropa příliv migrantů?

Střední a západní Evropa, dnes Evropská unie, se nijak migračnímu přílivu nebrání. Otázka, proč tomu tak je, má několik odpovědí.

Jednak je to výše popsaný hodnotový stav našeho myšlení, který nám zabraňuje považovat naši historii, uspořádání, způsob života, hodnotový rámec za cosi výjimečného, co bychom měli považovat za nedotknutelné. Minimálně proto, že nejde výhradně o naše současné bytí, že jde o dědictví po našich předcích, které bylo zpravidla vybojováváno za cenu nejvyšší.

Chybí nám pokora a chybí nám odpovědnost k budoucnosti – taková, jakou měli naši otcové či dědové.

Politika, která má kultivovat demokracii, kolabuje. Tradiční politické strany v evropských zemích, destruované politickou korektností, nejsou schopné formulovat a obhajovat důvěryhodné programy a bojí se otevřeně pojmenovat obavy občanů i hrozby, kterým čelíme.

Gigantickým nebezpečím, kterému naše civilizace čelí, je ohromná a nezdravá moc médií, schopná kohokoliv zničit i vnutit společnosti falešná témata.

Ze všech těchto důvodů Evropa i USA podlehli představě, že nejvážnějším nebezpečím doby je korupce, zlodějina a Putin.

Evropská unie, jejíž dva základní projekty (jednotná měna a Schengenský prostor) se zhroutily, považuje migrační invazi za nejvhodnější způsob, jak „naředit“ místní obyvatelstvo, loajální svým národním státům, lidmi s loajalitou ne ke svým národům, ale k Bruselu. Je to šílený sociálně-inženýrský projekt, který – stejně jako podobné projekty před ním – skončí v troskách. Otázkou je, za jakých okolností k tomu dojde a jaké budou náklady jeho zhroucení.

 1. 6.    Co s tím? Chápeme „úkol doby“, přichází doba „vzpoury davů“ a existují připravené elity?

Je zjevné, že lidé „hlasu normálního rozumu“ se probouzejí. Příklady tohoto probuzení jsou svobodné rozhodnutí Britů opustit Evropskou unii a svobodné rozhodnutí Američanů udělat tlustou čáru za érou Clinonových, Albrightových a Bushů zvolením Donalda Trumpa.

V Evropě jsme svědky podobných nálad. Podpora Marine Le Penové ve Francii, podpora Geerta Wilderse v Nizozemí, růst obliby Hnutí pěti hvězd v Itálii, podpora podobných směrů v Dánsku a Švédsku atd.

 1. 7.    Rozhodne se v Německu?

Přesto je zcela zjevné, a evropská historie to potvrzuje, že k rozhodnutí dojde v Německu.

To má ale problém svého historického dědictví. Být dnes v Německu nekonformní s oficiální vládní politikou Angely Merkelové, znamená velmi často čelit obvinění z „nacistického smýšlení“. A to je po 70 letech stále děsivé Kainovo znamení.

A přesto se součástí politického systému pomalu a velmi obtížně stává Alternativa pro Německo, ačkoliv etablované politické strany s ohromnou pomocí německých médií dělají vše proto, aby AfD vůbec neexistovala.

Čím déle bude proces tlumení nálad německých občanů trvat, tím horší bude proces jejich vyhřeznutí. A to by mělo být varováním pro zbytek Evropy.

 1. 8.    Shrnutí a závěr

 Důsledně odlišujme pojmy imigrace a migrace

 • Současná migrační vlna je největším civilizačním nebezpečím našeho kulturního prostoru za posledních tisíc let
 • Destabilizace Středního východu a severní Afriky nerozvážným vývozem demokracie byla spouštěcím mechanismem dnešního stavu, hlavní příčinou však je hodnotový, kulturní, ideový, náboženský kolaps Západu – bez hodnotové vyprázdněnosti Evropy by nikdy k ničemu podobnému nemohlo dojít.
 • Vyhrocováním vztahů s Ruskem si Evropa a Západ nahrazují své hodnotové selhávání
 • Chybějí lídři, přesto se Evropa probouzí.
 • Vše se rozhodne v Německu, přejme si, aby k tomu došlo rychle, neboť vnitřní děje v Německu mají kapacitu ovlivnit další vývoj v Evropě

 
[1] Vystoupení ve Žďáru nad Sázavou, 24. 11. 2016 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus