Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Dne 21. 12. 2007 vstoupila Česká republika do tzv. schengenského prostoru, jehož základním principem je volný pohyb „bez hranic“ pro občany všech členských států do tohoto prostoru zahrnutých.

V poslední době se ale množí případy, kdy se cestování pro občany vybraných členských států, konkrétně pro občany České republiky a Polska, stalo problematičtějším než před vstupem zemí do schengenského prostoru.
Kontroly, které probíhaly na hranicích před 21. 12. 2007, se pouze přesunuly do vzdálenosti 30 km od hranic, navíc jsou k těmto kontrolám, často zavánějícím šikanou ze strany příslušných orgánů, cíleně vybírány pouze vozy s SPZ CZ a PL. Forma provádění kontrol, kdy neoznačené auto s civilní posádkou odvádí kontrolované na polní cesty, je navíc značnou psychickou zátěží, která nevzbuzuje důvěru v Evropskou unii jako takovou.

S tímto problémem se potýkají čeští a polští občané cestující do Německa, a především do Rakouska.

  1. Nejedná se o porušení základního pravidla, na kterém je schengenský prostor postaven?
  2. Mohou být v dnešní době v rámci schengenského prostoru kontrolováni občané vybíraní výhradně dle státní příslušnosti?

Odpověď pana Barrota jménem Komise:

Jak pan správně uvedl, každá osoba bez ohledu na svou státní příslušnost může svobodně překračovat vnitřní hranice mezi členskými státy schengenského prostoru, aniž by musela podstoupit jakoukoli kontrolu.

Ustanovení čl. 21 písm. a) nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)(1), nicméně uvádí, že zrušení ochrany vnitřních hranic se nedotýká výkonu policejních pravomocí příslušnými orgány členských států podle jejich vnitrostátních právních předpisů, pokud výkon těchto pravomocí nemá účinek rovnocenný hraničním kontrolám. To se vztahuje i na pohraniční oblasti.

Stejný článek stanoví, že výkon policejních pravomocí nesmí být považován za rovnocenný hraničním kontrolám zejména tehdy, pokud policejní opatření nemají za cíl ochranu hranic, vycházejí z všeobecných policejních informací a zkušeností týkajících se možných hrozeb pro veřejnou bezpečnost a mají především za cíl bojovat proti přeshraniční trestné činnosti. Tato policejní opatření by také měla být plánována a prováděna tak, aby se zřetelně odlišovala od systematických kontrol osob na vnějších hranicích a prováděla se na základě namátkových kontrol.

Tyto kontroly by se měly provádět s úctou, nediskriminačním způsobem a měly by být přiměřené sledovaným cílům.

Evropská komise pozorně sleduje provádění těchto ustanovení právních předpisů Společenství a učiní nezbytná opatření v případě jejich porušování

(1) Úř. věst. L 105, 13.4.2006

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus